LEGE nr. 230 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
Forma sintetică la data 28-aug-2018. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\l.gif(la data 08-aug-2018 actul a fost promulgata de Decretul 648/2018 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. I

Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif1.La articolul 16, alineatele (4) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(4) Pentru suprafeţele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, aparţinând persoanelor fizice şi juridice, la cererea deţinătorului, ocolul silvic nominalizat are obligaţia să asigure serviciile silvice, pe bază de contract.

.........................................................................................................................................................

(10) Pentru suprafeţele de fond forestier de peste 30 ha, pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, asigurarea serviciilor silvice de către ocolul silvic nominalizat se face prin act de constatare încheiat între reprezentantul ocolului silvic nominalizat şi reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, după realizarea controlului de fond/evaluarea de către ocolul silvic, în condiţiile legii, a eventualelor pagube aduse fondului forestier."

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif2.La articolul 16, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins:

"(16) Metodologia de stabilire a ocolului silvic nominalizat şi procedura de preluare în teren a suprafeţelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv se stabilesc prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif3.La articolul 37 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, unităţi de cult, cimitirele aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, obiective sportive, medicale, precum şi obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale; pentru teritoriul administrativ în zonele de interes economic al Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se pot realiza pontoane de acostare pentru ambarcaţiuni cu scop turistic şi de agrement şi de aprovizionare cu alimente şi combustibil, pontoane plutitoare şi adăposturi pescăreşti pentru pescari constituiţi în asociaţii;"

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif4.La articolul 59, alineatul (51) şi literele a) şi b) ale alineatului (52) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(51) Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, tăierile de igienă, precum şi tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafeţele compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a statului, se realizează de către administratorii prevăzuţi de lege, în următoarea ordine:

a) prin exploatare în regie proprie, cu forţe proprii;

b) prin exploatare în regie proprie, prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră;

c) prin valorificare ca masă lemnoasă pe picior; valorificarea ca masă lemnoasă pe picior se poate face numai pentru volumul din actele de punere în valoare care depăşeşte capacitatea proprie de exploatare la nivelul ocolului silvic/bazei experimentale şi după organizarea a cel puţin două proceduri de achiziţie publică, în condiţiile legii. Volumul lemnului de foc rezultat din masa lemnoasă valorificată pe picior se oferă spre valorificare în ordinea de priorităţi prevăzută la alin. (52).

.........................................................................................................................................................

a) pentru necesarul de lemn al populaţiei, pe bază de solicitare individuală sau în baza solicitărilor centralizate de unităţile administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora este amplasat fondul forestier administrat de ocolul silvic de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;

b) pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, în baza solicitării unităţii de interes local sau în baza solicitărilor centralizate de unităţile administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora estre amplasat fondul forestier; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;"

5.La articolul 59, alineatul (54) se abrogă.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif6.La articolul 59, alineatul (55) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(55) Volumul disponibil de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm şi de lemn de foc, rămas după acoperirea necesarului de lemn în condiţiile alin. (52) şi (53), se valorifică în condiţiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare."

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif7.La anexa nr. 2, tabelele nr. 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(1) Tabelul nr. 1

Se avizează

Inspector-şef,

................................

FIŞA DE CALCUL al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice - model -

Nr. crt.

Forma de relief*)

- ha -

Suprafaţa

- ha

Valoarea unitară calculată conform metodologiei

- lei/an/ha/forme de relief -

Număr zile asigurare servicii silvice

Valoarea totală**)

- lei -

0

1

2

3

4

5=2x3x4/nr. zile an

 

câmpie

 

 

 

 

 

deal

 

 

 

 

 

munte

 

 

 

 

Total

x

 

x

 

 

*) Încadrarea pe forme de relief se face în funcţie de amenajamentul silvic în vigoare sau, în situaţia în care amenajamentul silvic nu mai este în vigoare, încadrarea se face în funcţie de ultimul amenajament silvic elaborat pentru suprafaţa respectivă.

**) Valoarea se exprimă în lei cu două zecimale.

Şeful ocolului silvic,

.......................

(2) Tabelul nr. 2

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

(..................................)

Garda Forestieră

DECONT JUSTIFICATIV privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier pe trimestrul ....... anul ................ - model -

Se întocmeşte un decont pentru toate suprafeţele de fond forestier cu proprietar neidentificat pentru care sunt asigurate serviciile silvice de acelaşi ocol silvic.

1. Amplasamentul suprafeţei pentru care se asigură serviciile silvice:

judeţul .................., localitatea ....................., Ocolul Silvic .......................

2. Beneficiarii lucrării:

Nr. crt.

Documente privind identificarea terenului forestier*)

Titularul documentelor privind identificarea terenului forestier

Nr. şi data actului de constatare potrivit art. 16 alin. (7)

UP

ua

Forma de relief

Suprafaţa

- ha -

Valoarea unitară calculată conform metodologiei

- lei/an/ha/forme de relief**) -

Număr zile asigurare servicii silvice

Valoare totală

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8**)

9

10=7x8x9/nr. zile an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL OCOL

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

Din care:

Câmpie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munte

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Identificarea terenului se face prin: proces-verbal de punere în posesie/titlu de proprietate/act administrativ, în original, emis de unitatea administrativ-teritorială prin care se face dovada înregistrării terenului forestier, în care este înscrisă şi suprafaţa.

**) La prima decontare, coloana 8 se calculează de la data din coloana 3 până la sfârşitul perioadei pentru care se întocmeşte decontul.

3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice:

Denumirea .....................................

Sediul: comuna/oraşul ..................., str. ........................ nr. .............

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/Numărul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ..............

Codul unic de înregistrare ....................

Contul ocolului silvic în care se transmit sumele ...........................

Inspector-şef,

.............................

(numele şi prenumele, semnătura)

L.S./S.

Şeful serviciului financiar-contabil,

.............................

(numele şi prenumele, semnătura)

"

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. II

La data intrării în vigoare a prezentei legi, alineatul (24) al articolului II din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 10 iunie 2015, se abrogă.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 693 din data de 8 august 2018


Forma sintetică la data 28-aug-2018. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.