ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 29-May-2003 a se vedea referinte de aplicare din Criterii din 2003 )

(la data 20-May-2002 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2002 )

(la data 23-Jul-2001 actul a fost aprobat de Legea 427/2001 )

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, precum şi ale art. 11 alin. (4) şi ale art. 113 alin. (2) din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învăţământ recunoscute în România şi care îşi exercită efectiv în domeniul silviculturii profesiunea de silvicultor.

(1)Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învăţământ recunoscute în România şi care exercită efectiv profesiuni specifice activităţii în domeniul silviculturii.
(la data 23-Jul-2001 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 427/2001 )

(2)Domeniul silviculturii cuprinde activităţile care au ca obiective gospodărirea fondului forestier naţional, gestiona-rea durabilă a pădurilor şi a fondului cinegetic şi salmonicol, precum şi cele de cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică, la nivel central şi teritorial.

(3)Personalul silvic prevăzut la alin. (1) constituie Corpul silvic.

Art. 2

În funcţie de locul în care îşi desfăşoară activitatea, personalul silvic poate fi angajat:

a)în aparatul autorităţii centrale care răspunde de silvicultură, în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional, precum şi în oficiile cinegetice teritoriale;

b)în unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, precum şi în cele de cerce-tare ştiinţifică şi proiectare silvică;

c)în unităţile care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale: comune, oraşe, municipii şi în cele care administrează fond forestier proprietate privată indiviză aparţinând foştilor com-posesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitorilor acestora, constituiţi în asociaţii, în condiţiile legii;

d)în structurile care administrează fondul forestier proprietate privată aparţinând unităţilor de cult, instituţiilor de învăţământ sau altor persoane juridice;

e)de către persoane fizice care au în proprietate fond forestier, constituite în asociaţii, în condiţiile legii.

Personalul silvic îşi poate desfăşura activitatea în:

a)aparatul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional, precum şi în oficiile cinegetice teritoriale;

b)unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, precum şi în cele de cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică;

c)unităţile care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale: comune, oraşe, municipii şi în cele care administrează fond forestier proprietate privată indiviză aparţinând foştilor composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitorilor acestora, constituiţi în asociaţii, în condiţiile legii;

d)structurile care administrează fondul forestier proprietate privată aparţinând unităţilor de cult, instituţiilor de învăţământ sau altor persoane juridice;

e)structurile constituite de către persoane fizice care au în proprietate fond forestier.
(la data 23-Jul-2001 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 427/2001 )

Art. 3

În exercitarea atribuţiilor pe care le are personalul silvic de toate gradele este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, potrivit legii.

CAPITOLUL II: Categorii statutare ale personalului silvic

Art. 4

Categoriile de personal silvic se diferenţiază, în funcţie de nivelul pregătirii profesionale, în:

a)personal silvic cu pregătire superioară, format din ingineri - absolvenţi ai facultăţii de silvicultură;

b)personal silvic cu pregătire superioară de scurtă durată, format din subingineri - absolvenţi ai colegiului forestier;

c)personal silvic cu pregătire medie, format din tehnicieni - absolvenţi ai şcolii tehnice silvice postliceale, precum şi din brigadieri silvici şi pădurari, absolvenţi ai liceului silvic;

d)personal silvic cu pregătire de bază, respectiv brigadieri silvici şi pădurari, absolvenţi ai şcolii profesionale silvice.

Personalul silvic se diferenţiază, în funcţie de nivelul pregătirii profesionale, în următoarele categorii:

a)personal silvic cu pregătire superioară, format din absolvenţi ai facultăţii de silvicultură şi ai cursurilor de scurtă durată;

b)personal silvic cu pregătire medie, format din absolvenţi ai liceului silvic şi ai şcolii tehnice silvice postliceale;

c)personal silvic cu pregătire de bază, format din absolvenţi ai şcolii profesionale silvice.
(la data 23-Jul-2001 Art. 4 din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 427/2001 )

Art. 5

(1)Aparţine uneia dintre categoriile de personal silvic şi poate fi membru al Corpului silvic persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)are numai cetăţenie română şi domiciliul în România;

b)are vârsta de 20 de ani împliniţi;

c)are pregătirea profesională prevăzută la art. 4;

d)nu a fost condamnată penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

e)are capacitate deplină de exerciţiu;

f)are o stare de sănătate care o face aptă pentru exercitarea profesiei de silvicultor, atestată pe bază de examen medical;

g)a depus jurământul de credinţă.

(2)Criteriile şi modalitatea de admitere în Corpul silvic, precum şi evidenţa membrilor acestui corp se stabilesc prin instrucţiunile aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)Calitatea de personal silvic, angajat al unei unităţi silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului, este incompatibilă cu cea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurenţială sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una dintre situaţiile de proprietar sau membru asociat al unei asemenea societăţi comerciale. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

(1)Admiterea în Corpul silvic se face în baza următoarelor condiţii:

a)să fie cetăţean român;

b)să aibă vârsta de 18 ani împliniţi;

c)să aibă pregătirea profesională prevăzută la art. 4 şi să fie angajat cu contract individual de muncă;

d)să nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni.

(2)Modalitatea de admitere în Corpul silvic, precum şi evidenţa membrilor acestui corp se stabilesc prin instrucţiunile aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(la data 23-Jul-2001 Art. 5 din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 427/2001 )

Art. 6

(1)Membrii Corpului silvic sunt obligaţi să depună următorul jurământ de credinţă:

"Jur să respect Constituţia României şi legislaţia specifică domeniului silviculturii şi să îmi îndeplinesc cu bună-credinţă obligaţiile de serviciu ce îmi revin.

Jur să îmi exercit profesiunea cu conştiinţă şi demnitate, fără ca opţiunile mele politice să aducă daune pădurii şi intereselor Corpului silvic, din care am onoarea să fac parte. Aşa să-mi ajute Dumnezeu."

(2)Jurământul se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere.

(3)Jurământul se depune la data angajării în silvicultură şi se semnează într-un cadru solemn. Modul de depunere, semnare şi păstrare a jurământului se stabileşte prin instrucţiuni aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4)Refuzul de a depune jurământul anulează angajarea celui în cauză, urmând să se procedeze la desfacerea contractului individual de muncă după 15 zile calendaristice de la data înregistrării refuzului.

(la data 23-Jul-2001 Art. 6 din capitolul II abrogat de Art. 1, punctul 6. din Legea 427/2001 )

Art. 7

(1)Gradele profesionale ale personalului silvic sunt următoarele:

a)pentru ingineri: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-şef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic;

b)pentru subingineri: subinginer silvic debutant, subinginer silvic, subinginer silvic principal;

c)pentru tehnicieni: tehnician silvic debutant, tehnician silvic, tehnician silvic principal;

d)pentru absolvenţii liceelor sau şcolilor profesionale silvice: pădurar debutant şi pădurar, respectiv brigadier silvic debutant şi brigadier silvic.

(2)Durata corespunzătoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la următorul grad profesional se poate face din momentul în care este obţinut cel puţin calificativul anual "bun".

(2)Durata corespunzătoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la următorul grad profesional se poate face din momentul în care este obţinut cel puţin calificativul anual «bine».
(la data 23-Jul-2001 Art. 7, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 427/2001 )

CAPITOLUL III: Încadrarea personalului silvic pe grade profesionale

Art. 8

(1)Pentru fiecare dintre gradele profesionale prevăzute la art. 7 se stabilesc câte 3 gradaţii, gradaţia I fiind superioară gradaţiilor II şi III.

(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, pădurar debutant, brigadier silvic debutant, precum şi cel de inginer consilier silvic, care nu au gradaţii.

(1)Angajarea personalului silvic în unităţile silvice centrale şi teritoriale se face prin concurs, iar promovarea în grade profesionale superioare se face prin examen.

(2)Gradele profesionale constituie un criteriu obiectiv pentru ocuparea unor funcţii în structurile create pentru gestionarea fondului forestier naţional.
(la data 23-Jul-2001 Art. 8 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 427/2001 )

Art. 9

(1)Personalul silvic care se angajează în unităţile silvice centrale sau teritoriale va fi încadrat în gradele profesionale prevăzute la art. 7. Angajarea se face prin concurs organizat de unitatea interesată, iar promova-rea în grade profesionale superioare se face cu respecta-rea vechimii în activitatea de silvicultură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2)Gradele profesionale constituie un criteriu obiectiv pentru ocuparea unor funcţii în structurile create pentru gestionarea fondului forestier naţional.

(1)Personalului silvic i se va acorda pentru fiecare dintre gradele profesionale prevăzute la art. 7 câte 3 gradaţii, I, II şi III, gradaţia I fiind cea superioară.

(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, inginer silvic, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, pădurar debutant, brigadier silvic debutant, precum şi cel de inginer consilier silvic, care nu au gradaţii.
(la data 23-Jul-2001 Art. 9 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea 427/2001 )

Art. 10

(1)Salarizarea este corelată cu gradul profesional la care se află încadrat fiecare angajat.

(1)Salarizarea va fi corelată cu gradul profesional în care se află încadrat fiecare angajat.
(la data 23-Jul-2001 Art. 10, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 427/2001 )

(2)Personalul silvic aflat în activitate la data intrării în vigoare prezentei ordonanţe de urgenţă va fi încadrat pe noile grade profesionale şi gradaţii, prin corelarea încadrării şi a funcţiilor actuale cu noile grade şi gradaţii. Modul de corelare a gradelor profesionale şi de acordare a gradaţiilor se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 11

(1)Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare şi pentru acordarea de gradaţii, potrivit prevederilor art. 7 şi 8, se înfiinţează comisiile de încadrare şi promovare. Aceste comisii vor funcţiona după cum urmează:(1) Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare şi pentru acordarea de gradaţii, potrivit prevederilor art. 7 şi 9, se înfiinţează comisiile de încadrare şi promovare:(la data 23-Jul-2001 Art. 11, alin. (1) din capitolul III inlocuit de Art. 1, punctul 12. din Legea 427/2001 )

a)în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru personalul silvic din structura acesteia, precum şi pentru conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor. Comisia de încadrare şi promovare va fi formată din 3 membri şi va fi numită prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor, pentru personalul silvic din aparatul central al acesteia, precum şi pentru personalul silvic cu pregătire superioară de la unităţile silvice din teritoriu. Comisia de încadrare şi promovare va fi formată din 5 membri şi va fi numită prin decizie a con-ducătorului regiei;

c)în cadrul direcţiilor silvice, pentru personalul silvic cu pregătire medie şi de bază. Fiecare comisie de încadrare şi promovare va fi formată din 3 membri şi va fi numită prin decizie a directorului direcţiei silvice.

(2)Constituirea, funcţionarea şi atribuţiile ce revin acestor comisii de încadrare şi promovare se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 12

(1)Promovarea în gradul de inginer inspector silvic, de subinginer silvic principal şi de tehnician silvic principal se va face în funcţie de condiţiile de vechime prevăzute în anexă, precum şi de rezultatele obţinute la susţinerea unui examen şi la prezentarea unei lucrări de specialitate.

(2)Examenele şi susţinerea lucrărilor de specialitate pentru promovarea în gradele profesionale prevăzute la alin. (1) se organizează anual şi se desfăşoară sub coordonarea comisiilor de încadrare şi promovare prevăzute la art. 11.

Art. 13

(1)Promovarea în gradele de inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea comisiilor de încadrare şi promovare competente.

(2)Propunerile de promovare vor fi avizate, în prealabil, de conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau de conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru personalul silvic aflat în subordine.

Art. 14

(1)Acordarea unei gradaţii superioare se face, de regulă, după un stagiu de 3 ani.

(2)Pentru activitate profesională deosebită şi numai pentru cei care au calificativul anual "excepţional" stagiul se poate reduce cu un an.

(2)Pentru activitate profesională deosebită şi numai pentru cei care au calificativul anual «foarte bine», stagiul se poate reduce cu un an.
(la data 23-Jul-2001 Art. 14, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 427/2001 )

(3)Dacă într-un an unui salariat nu i se acordă cel puţin calificativul "satisfăcător", acel an nu se va lua în considerare la numărul anilor de stagiu prevăzuţi la alin.(1) pentru acordarea gradaţiei.

Art. 15

Pentru persoanele care posedă actul legal de absolvire a unei forme de învăţământ prevăzute la art. 4, dar care şi-au desfăşurat activitatea în alte domenii decât silvicultura sau în alte activităţi din domeniul silviculturii şi care solicită încadrarea pe grade profesionale, în vederea participării la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvică, se va proceda astfel:

a)cei care provin din activităţi depuse în afara domeniului silviculturii vor fi încadraţi la nivelul de bază al categoriei profesionale ce corespunde pregătirii pe care aceştia o au;

b)cei care au desfăşurat activităţi silvice şi forestiere în învăţământ, în cercetarea ştiinţifică de specialitate şi în proiectarea silvică, în unităţi de exploatări forestiere, precum şi în structurile administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi încadraţi pe grade profesionale în baza propunerilor făcute de comisia de încadrare şi promovare prevăzută la art. 11 şi aprobate de organul de conducere în subordinea căruia se află această comisie. Propunerile comisiei vor avea la bază datele prezentate în curriculum vitae şi în interviul susţinut de candidat.

Pentru persoanele care posedă actul legal de absolvire a unei forme de învăţământ prevăzute la art. 4, dar care şi-au desfăşurat activitatea în alte domenii decât silvicultura sau în alte activităţi din domeniul silviculturii şi care solicită încadrarea pe grade profesionale, în vederea participării la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvică se va proceda astfel:

a)cei care provin din activităţi desfăşurate în afara domeniului silviculturii vor fi încadraţi la nivelul de bază al categoriei profesionale ce corespunde pregătirii pe care o au;

b)cei care au desfăşurat activităţi silvice şi forestiere în învăţământ, în cercetarea ştiinţifică de specialitate şi în proiectarea silvică, în unităţi de exploatări forestiere, precum şi în structurile administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi încadraţi pe grade profesionale în baza propunerilor făcute de comisiile de încadrare şi promovare prevăzute la art. 11. Propunerile comisiilor se fac pe baza datelor prezentate în curriculum vitae şi a interviului susţinut de candidat.
(la data 23-Jul-2001 Art. 15 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 14. din Legea 427/2001 )

Art. 16

(1)Personalul silvic din cadrul unităţilor silvice de stat, care se angajează la unităţi de administrare din domeniul privat al silviculturii, îşi păstrează gradul profesional pe care îl are la data angajării.

(2)Promovarea personalului silvic angajat în domeniul privat, în grade profesionale superioare, se va face, de asemenea, în funcţie de pregătirea profesională şi de vechimea în silvicultură, prevăzută în anexă.

(3)Modul de desfăşurare a examenelor de promovare prevăzute la art. 12, precum şi valorificarea rezultatelor obţinute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)Modul de desfăşurare a examenelor de promovare prevăzute la art. 12, precum şi validarea rezultatelor obţinute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(la data 23-Jul-2001 Art. 16, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 15. din Legea 427/2001 )

Art. 17

Funcţiile de conducere din unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând statului se ocupă prin concurs de către personalul cu pregătire de specialitate silvică având cel puţin următoarele grade profesionale şi gradaţii:

a)în direcţia de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură:

- pentru funcţia de director general, director general adjunct, director sau inspector de stat-şef: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia I;

- pentru funcţia de director adjunct sau de inspector de stat-şef adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia a II-a;

- pentru funcţia de şef serviciu sau inspector-şef: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a II-a;

- pentru funcţia de şef birou: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a III-a;

b)în Regia Naţională a Pădurilor:

- pentru funcţia de director general: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia a II-a;

- pentru funcţia de director general adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia a III-a;

- pentru funcţia de director tehnic: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia I;

c)în direcţia silvică:

- pentru funcţia de director: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a III-a;

- pentru funcţia de director tehnic: gradul de inginer-şef silvic, gradaţia a II-a;

d)în ocolul silvic:

- pentru funcţia de şef ocol: gradul de inginer-şef silvic, gradaţia a III-a;

- pentru funcţia de inginer-şef ocol silvic: gradul de inginer silvic, gradaţia I;

- pentru funcţia de şef district: gradul de tehnician silvic, gradaţia I;

- pentru funcţia de ajutor şef district: gradul de tehnician silvic, gradaţia a II-a.

Art. 18

Funcţiile de conducere în structurile silvice teritoriale, cu atribuţii privind controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier, precum şi al activităţii cinegetice, se ocupă de personal silvic având cel puţin următoarele grade profesionale şi gradaţii:

a)la inspectoratul silvic teritorial:

- pentru funcţia de inspector-şef: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia I;

- pentru funcţia de inspector-şef adjunct: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a II-a;

b)la oficiul cinegetic teritorial:

- pentru funcţia de şef oficiu: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a II-a.

Art. 19

Activitatea de silvicultură ce se desfăşoară la unităţile care administrează fondul forestier proprietate privată este coordonată de personal cu pregătire de specialitate din categoria inginerilor silvici.

CAPITOLUL IV: Drepturi şi îndatoriri

SECŢIUNEA 1: Aspecte generaleSECŢIUNEA 1: Prevederi generale(la data 23-Jul-2001 capitolul IV, sectiunea 1 inlocuit de Art. 1, punctul 16. din Legea 427/2001 )

Art. 20

Personalul silvic de toate gradele, angajat pentru administrarea fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii acestuia, are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din prevederile prezentului statut, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă, în unităţile în care acesta se încheie.

Art. 21

(1)Pentru personalul silvic angajat în unităţile silvice se întocmeşte în prima lună a fiecărui an, de către şeful ierarhic superior, caracterizarea activităţii pe care a desfăşurat-o în anul precedent. Calificativul ce urmează să fie acordat pe baza aprecierii activităţii şi a comportării în serviciu poate fi: nesatisfăcător, satisfăcător, bun, foarte bun şi excepţional.

(1)Pentru personalul silvic angajat în unităţile silvice se întocmeşte în prima lună a fiecărui an, de către şeful ierarhic superior, caracterizarea activităţii pe care a desfăşurat-o în anul precedent. Calificativul ce urmează să fie acordat, pe baza aprecierii activităţii şi a comportării în serviciu, poate fi: «nesatisfăcător», «satisfăcător», «bine» şi «foarte bine».
(la data 23-Jul-2001 Art. 21, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 17. din Legea 427/2001 )

(2)Caracterizarea şi calificativul propus se analizează şi se definitivează de conducerea unităţii sau subunităţii silvice din care face parte personalul silvic pentru care s-a întocmit caracterizarea şi se aprobă prin rezoluţie a con-ducătorului împuternicit să emită decizii de angajare. Notările au caracter confidenţial, se aduc la cunoştinţa persoanei respective sub semnătură şi se păstrează la dosarul profesional al celui în cauză.

(2)Caracterizarea şi calificativul propus de comisii se analizează şi se definitivează de conducerea unităţii sau subunităţii silvice din care face parte personalul silvic pentru care s-a întocmit caracterizarea şi se aprobă prin rezoluţia conducătorului împuternicit să emită decizii de angajare. Notările au caracter confidenţial, se aduc la cunoştinţă persoanei respective sub semnătură şi se păstrează la dosarul profesional.
(la data 23-Jul-2001 Art. 21, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 17. din Legea 427/2001 )

(3)Personalul silvic nemulţumit de caracterizarea şi/sau calificativul ce i s-a acordat poate face contestaţie în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă, sub semnătură. Contestaţia va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la înregistrare de către organul ierarhic superior celui care a aprobat caracterizarea şi/sau calificativul. Notarea definitivă va fi cea care va rezulta în urma soluţionării contestaţiei.

(4)În situaţia în care se constată că notările privind caracterizarea activităţii s-au făcut superficial sau cu rea-credinţă, aceasta atrage răspunderea celor ce le-au propus, fapta fiind considerată abatere disciplinară.

Art. 22

La stabilirea drepturilor salariale se vor avea în vedere următoarele: nivelul studiilor; funcţia; gradul profesional; titlul ştiinţific; absolvirea cursurilor de perfecţionare profesională; vechimea în domeniul silviculturii; calificativul anual obţinut; locul şi condiţiile specifice de desfăşurare a activităţii profesionale.

Art. 23

(1)Personalul silvic cu atribuţii de pază a pădurilor, stabilit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, este dotat cu armament de serviciu. Dotarea se face cu respectarea dispoziţiilor legale privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor.

(2)Personalul silvic poate face uz de armă pentru înde-plinirea sarcinilor de serviciu, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA 2: Drepturile personalului silvic

Art. 24

(1)Personalul silvic cu rezultate excepţionale în activitatea profesională poate primi distincţii, acte de mulţumire şi premii;

(1)Personalul silvic cu rezultate foarte bune în activitatea profesională poate primi distincţii, acte de mulţumire şi premii.
(la data 23-Jul-2001 Art. 24, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 18. din Legea 427/2001 )

(2)Conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură va acorda, pentru merite deosebite, următoarele distincţii sau acte de mulţumire:

a)Diploma "Marin Drăcea", cu 3 clase, respectiv:

- clasa I pentru personalul silvic cu pregătire superioară;

- clasa a II-a pentru personalul silvic cu pregătire medie;

- clasa a III-a pentru personalul silvic cu pregătire de bază;

b)scrisoare de mulţumire publică.

(3)Acordarea de distincţii sau de acte de mulţumire şi premii se face la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicul-tură sau a conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru personalul pe care îl are în subordine.

(3)Acordarea de distincţii sau de acte de mulţumire şi premii se face pentru personalul din structurile prevăzute la art. 2, la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau a conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru personalul pe care îl are în subordine.
(la data 23-Jul-2001 Art. 24, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 18. din Legea 427/2001 )

(4)Premiul, care poate reprezenta până la 20% din suma salariilor primite în ultimele 12 luni de angajatul premiat, va fi suportat de unitatea la care este încadrat din fondul constituit în acest sens.

(4)Premiul poate fi până la 20% din suma salariilor primite în ultimele 12 luni de angajatul premiat şi se acordă de unitatea la care este încadrat din fondul constituit în acest sens.
(la data 23-Jul-2001 Art. 24, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 18. din Legea 427/2001 )

(5)Distincţiile şi premiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) se acordă anual, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei silvicultorului.

Art. 25

Pădurarii, brigadierii silvici, şefii de district sau ajutorii şefilor de district, care locuiesc în locuinţe de intervenţie, nu plătesc chirie atâta timp cât sunt angajaţi ai unităţii silvice care deţine aceste locuinţe.

Art. 26

În cazul în care reşedinţa sau domiciliul personalului silvic de teren - pădurari, brigadieri silvici, ajutori şef district, şefi district - se află în afara perimetrului unei localităţi, acesta beneficiază de un spor de izolare, care variază, în funcţie de distanţă, între 10% şi 30% din salariul negociat, în condiţii negociate cu angajatorul.

Art. 27

Personalul silvic transferat în interesul serviciului la o altă unitate silvică situată în altă localitate are dreptul la plata cheltuielilor de transport pentru el şi membrii familiei, precum şi pentru bunurile personale. De ase-menea, are dreptul la plata unei indemnizaţii impozabile, egală cu salariul brut pe 3 luni. Plata acestor drepturi se face de unitatea la care se transferă.

Art. 28

(1)Personalul silvic de execuţie poate fi detaşat la un alt loc de muncă din aceeaşi sau din altă unitate silvică teritorială pentru executarea unor lucrări care necesită urgenţă, specifice funcţiei şi pregătirii sale profesionale, pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

(2)Pe perioada detaşării personalul silvic îşi păstrează funcţia şi drepturile salariale. Dacă salariul corespunzător funcţiei pe care este detaşat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe perioada detaşării în altă localitate unitatea silvică beneficiară este obligată să îi suporte costul legal al transportului, dus şi întors, cel puţin o dată pe lună, al cazării şi al indemnizaţiei de detaşare.

(3)Detaşarea poate fi refuzată de cel în cauză, dacă unitatea nu respectă prevederile alin. (1) şi (2).

Art. 29

Personalul silvic cu studii superioare poate presta prin cumul o activitate în învăţământ, cu condiţia de a nu perturba activitatea pe care trebuie să o desfăşoare în unitatea silvică la care este angajat.

Art. 30

Personalul silvic care frecventează o formă de învăţământ postuniversitară în domeniul silviculturii, la cursurile de zi, are dreptul la rezervarea postului pe care îl ocupă, pe toată perioada în care frecventează acele cursuri. Durata acestor cursuri este stabilită prin programul de învăţământ.

Art. 31

Inginerilor silvici care îşi exercită profesiunea în structurile prevăzute la art. 2 li se recunoaşte dreptul de a executa măsurători topografice, expertize şi lucrări tehnice din domeniul silviculturii, precum şi hotărnicii, potrivit reglementărilor legale.

Inginerii silvici care îşi exercită profesiunea în structurile prevăzute la art. 2 au dreptul de a executa măsurători topografice, expertize şi lucrări tehnice din domeniul silviculturii, precum şi hotărnicii, potrivit reglementărilor legale.
(la data 23-Jul-2001 Art. 31 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 19. din Legea 427/2001 )

Art. 32

(1)Personalul silvic de teren - şefi district, ajutori şef district, brigadieri şi pădurari - are dreptul, pe durata angajării la o unitate silvică, să folosească gratuit un teren apt pentru culturi agricole - arabil sau fâneaţă - cu suprafaţa de maximum 5.000 m2, în limita terenurilor existente în fondul forestier, destinat unor asemenea culturi.

(2)Este interzisă defrişarea de pădure pentru crearea de terenuri agricole, care să fie date în folosinţă personalului silvic.

(3)Terenurile atribuite personalului menţionat la alin. (1) vor fi în mod obligatoriu cultivate, folosindu-se tehnologii de lucru care să asigure protecţia solului.

(4)Terenurile prevăzute la alin. (1) nu pot fi arendate sau închiriate.

(5)În situaţia în care nu se acoperă necesarul de terenuri pentru personalul prevăzut la alin. (1), se poate acorda în schimb o cantitate de material lemnos pentru construcţii sau pentru foc, care să echivaleze valoric producţia medie a principalelor culturi agricole din zonă.

Art. 33

Personalul silvic de toate gradele profesionale are dreptul să primească anual, gratuit, lemn pentru încălzirea locuinţei, într-o cantitate care va fi stabilită cu angajatorul. De acest drept beneficiază şi personalul silvic care şi-a încetat activitatea prin pensionare, cu condiţia să îşi fi desfăşurat activitatea profesională într-o unitate silvică cel puţin 15 ani.

Art. 34

Personalul silvic de toate gradele profesionale, cu o vechime minimă de 10 ani în domeniul silviculturii, care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea profesională în unităţile silvice care administrează fond forestier aflat în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, are dreptul să primească gratuit, o singură dată în timpul activităţii, un volum de 10 m3 lemn de lucru pentru construcţii. De acest drept poate beneficia şi personalul silvic ieşit la pensie, cu condiţia să fi activat cel puţin 15 ani într-o unitate silvică şi să nu fi primit gratuit asemenea material lemnos în perioada în care a fost angajatul unităţii silvice respective.

Personalul silvic de toate gradele profesionale, cu o vechime minimă de 5 ani în domeniul silviculturii, care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea profesională în unităţile silvice care administrează fond forestier aflat în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, are dreptul să primească gratuit, o singură dată în timpul activităţii, un volum de 10 m3 lemn de lucru pentru construcţii. De acest drept poate beneficia şi personalul silvic ieşit la pensie, cu condiţia să fi activat cel puţin 15 ani într-o unitate silvică şi să nu fi primit gratuit asemenea material lemnos în timpul cât a fost angajatul unităţii silvice respective.
(la data 23-Jul-2001 Art. 34 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 20. din Legea 427/2001 )

SECŢIUNEA 3: Îndatoririle personalului silvic

Art. 35

Personalul silvic este obligat să respecte jurământul depus, să cunoască şi să aplice întocmai prevederile Codului silvic, precum şi pe cele cuprinse în actele normative în vigoare, specifice domeniului silviculturii.

Personalul silvic este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile Codului silvic, precum şi cele cuprinse în actele normative în vigoare, specifice domeniului silviculturii.
(la data 23-Jul-2001 Art. 35 din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 21. din Legea 427/2001 )

Art. 36

(1)În executarea sarcinilor de serviciu personalul silvic din cadrul unităţilor silvice care administrează şi gestionează fondul forestier naţional, proprietate publică a statului, are obligaţia să cunoască şi să respecte dispoziţiile prevăzute la art. 35, precum şi prevederile actelor cu caracter normativ emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Personalul silvic angajat al Regiei Naţionale a Pădurilor este obligat să cunoască şi să aplice întocmai deciziile conducerii acesteia.

(2)Personalul silvic angajat în unităţile menţionate la alin. (1) este obligat să păstreze secretul de serviciu.

Art. 37

Comportamentul personalului silvic trebuie să se caracterizeze prin disciplină şi prin respectarea întocmai a dispoziţiilor legale, scrise sau verbale, date de organele ierarhice superioare, referitoare la executarea sarcinilor de serviciu. În relaţiile cu cetăţenii personalul silvic trebuie să dea dovadă de solicitudine şi să aibă o atitudine corectă şi demnă. Totodată în exercitarea atribuţiilor personalului silvic îi este interzis să îşi exprime opţiunile politice.

Comportamentul personalului silvic trebuie să se caracterizeze prin disciplină şi prin respectarea întocmai a dispoziţiilor legale, scrise sau verbale, date de organele ierarhice superioare, referitoare la executarea sarcinilor de serviciu. În relaţiile cu cetăţenii personalul silvic trebuie să dea dovadă de solicitudine şi să aibă o atitudine corectă şi demnă.
(la data 23-Jul-2001 Art. 37 din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 22. din Legea 427/2001 )

Art. 38

(1)Personalul silvic de toate gradele are îndatorirea de a participa la formele şi la programele de perfecţionare a pregătirii profesionale, care se desfăşoară periodic, în funcţie de evoluţia activităţilor din silvicultură, precum şi de necesităţile şi interesele proprii de perfecţionare.

(2)Activitatea de perfecţionare a personalului silvic este coordonată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi se realizează prin: a) facultăţi de silvicultură acreditate în condiţiile legii, pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate a inginerilor silvici; b) colegii forestiere acreditate în condiţiile legii, pentru perfecţionarea pregătirii subinginerilor silvici; c) case ale silvicultorului, pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului silvic de toate gradele.

(3)Regia Naţională a Pădurilor şi direcţiile silvice, împreună cu unităţile prevăzute la alin. (2) asigură organizarea şi realizarea activităţilor de perfecţionare a personalului silvic propriu.

(4)Pentru personalul silvic cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control de la nivelul unităţilor silvice teritoriale şi al aparatului propriu al Regiei Naţionale a Pădurilor şi pentru personalul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură se organizează centralizat stagii de pregătire şi de perfecţionare atât pentru activităţile din domeniul silviculturii, cât şi din domeniul managementu-lui forestier.

Art. 39

Personalul silvic de toate gradele din unităţile silvice este obligat ca în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu să poarte uniforma şi însemnele distinctive de ierarhizare, stabilite prin regulament aprobat de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Uniforma de serviciu se atribuie gratuit personalului silvic; valoarea uniformei nu se impozitează.

Art. 40

(1)Personalului silvic aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu îi este interzis să execute lucrări sau să desfăşoare activităţi care contravin regimului silvic.

(2)Personalul silvic care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru legalitatea dispoziţiilor pe care le dă celor aflaţi în subordinea sa.

(1)Personalului silvic aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu îi este interzis să execute lucrări sau să desfăşoare activităţi care contravin regimului silvic.

(2)Personalul silvic care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru legalitatea dispoziţiilor pe care le dă celor aflaţi în subordinea sa.

(3)Calitatea de personal silvic angajat al unei unităţi silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului este incompatibilă cu aceea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurenţială sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una dintre situaţiile de proprietar sau de membru asociat al unei asemenea societăţi comerciale. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
(la data 23-Jul-2001 Art. 40 din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 23. din Legea 427/2001 )

CAPITOLUL V: Protecţia personalului silvic

Art. 41

(1)Infracţiunile prevăzute în Codul penal la art. 180 - lovirea sau alte violenţe, art. 181 - vătămarea corporală, art. 182 - vătămarea corporală gravă, art. 183 - lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, art. 184 - vătămarea corporală din culpă şi la art. 189 - lipsirea de libertate în mod ilegal, săvârşite asupra personalului silvic aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, se sancţionează cu pedepsele prevăzute de lege, ale căror limite se majorează cu jumătate din cuantumul acestora.

(2)Infracţiunile prevăzute la alin. (1), precum şi infracţiunea de ameninţare, prevăzută la art. 193 din Codul penal, săvârşite împotriva soţului/soţiei, copiilor sau părinţilor personalului silvic, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedepsele prevăzute de legea penală, ale căror limite se majorează cu jumătate din cuantumul acestora.

(3)Prin majorarea pedepsei, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), nu se va depăşi limita maximă prevăzută la art. 53 pct. 1 lit. b) din Codul penal.

(la data 01-Feb-2014 Art. 41 din capitolul V abrogat de Art. 85, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 42

(1)Omorul săvârşit asupra personalului silvic, în condiţiile stabilite în Codul penal la art. 175 alin. (1) lit. f), se pedepseşte cu detenţie pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

(2)Tentativa se pedepseşte.

(1)Omorul săvârşit asupra personalului silvic, în condiţiile stabilite de Codul penal la art. 175 alin. 1 lit. f), se pedepseşte cu detenţie pe viaţă.

(2)Tentativa se pedepseşte.
(la data 23-Jul-2001 Art. 42 din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 24. din Legea 427/2001 )

(la data 01-Feb-2014 Art. 42 din capitolul V abrogat de Art. 85, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 43

Unităţile sau subunităţile silvice, al căror personal aflat în exerciţiul funcţiunii a fost victima infracţiunilor prevăzute la art. 41 alin. (1) şi (2) şi la art. 42 alin. (1), au obligaţia să anunţe imediat organele de urmărire penală competente şi să solicite cercetarea cu prioritate a cazului semnalat.

(la data 01-Feb-2014 Art. 43 din capitolul V abrogat de Art. 85, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 44

În situaţia în care personalul silvic aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii este supus, el şi/sau familia sa, infracţiunii de ameninţare, unitatea la care este angajat sau un membru al familiei va sesiza în scris organele de poliţie, care sunt obligate să ia măsuri cu celeritate pentru depistarea vinovatului şi începerea cercetării penale.

(la data 01-Feb-2014 Art. 44 din capitolul V abrogat de Art. 45 din titlul II din Legea 255/2013 )

Art. 45

Daunele materiale suferite de personalul silvic sau de membrii familiei acestuia, ca urmare a faptelor săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) şi (2) şi la art. 42 alin. (1), se vor acoperi de unităţile la care acesta este angajat. Recuperarea valorii acestor daune se face de către unităţile plătitoare de la cei vinovaţi, potrivit legii.

(la data 01-Feb-2014 Art. 45 din capitolul V abrogat de Art. 85, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 46

(1)Personalul silvic asigurat în condiţiile legii, care în timpul sau în legătură cu serviciul şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă datorită săvârşirii împotriva sa a infracţiunii prevăzute la art. 182 din Codul penal, va primi pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare, şi va beneficia şi de drepturile prevăzute la art. 33 şi 34.

(2)Pierderea capacităţii de muncă prin fapta prevăzută la art. 182 din Codul penal săvârşită asupra personalului silvic asigurat, în timpul sau în legătură cu serviciul, se asimilează cu accidentul de muncă.

(3)Personalul silvic pensionat în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) va beneficia pe lângă pensia de invaliditate şi de o gratificaţie egală cu de 5 ori salariul pe ultima lună de activitate, care se va suporta din fondurile unităţii angajatoare.

Art. 47

(1)Urmaşilor personalului silvic decedat în condiţiile prevăzute la art. 175 alin. (1) lit. f) şi la art. 183 din Codul penal li se acordă o pensie de urmaş egală cu salariul lunar pe care salariatul l-a avut la data comiterii infracţiunii, aceştia beneficiind şi de facilităţile prevăzute la art. 33 şi 34.

(2)În cazul în care nu există urmaşi şi nici soţ, respectiv soţie, vor beneficia, în condiţiile legii, de jumătate din pensia de urmaş, stabilită potrivit prevederilor alin. (1), părinţii celui decedat, dacă acesta era unicul lor sprijinitor.

CAPITOLUL VI: Măsuri disciplinare. Sancţiuni

Art. 48

(1)Personalul care încalcă jurământul depus, legile şi regulamentele specifice domeniului silviculturii, îndatoririle ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi normele de comportare, aducând astfel daune intereselor silviculturii şi prestigiului instituţiei pe care o reprezintă, răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal, în funcţie de gravitatea abaterii săvârşite.

(1)Personalul care încalcă legile şi regulamentele specifice domeniului silviculturii, îndatoririle ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi normele de comportare, aducând astfel daune intereselor silviculturii şi prestigiului instituţiei pe care o reprezintă, răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal, în funcţie de natura şi de gravitatea faptei săvârşite.
(la data 23-Jul-2001 Art. 48, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 25. din Legea 427/2001 )

(2)Pentru abaterile disciplinare se aplică una dintre următoarele sancţiuni:

a)mustrare;

b)avertisment scris;

c)diminuarea salariului şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere cu 5%-30% pe o durată de 1-3 luni;

d)retrogradarea în funcţie pe o durată de 1-6 luni;

e)suspendarea din funcţie pe o durată de 1-12 luni;

perioada de suspendare nu se ia în considerare ca vechime pentru acordarea gradaţiei;

f)prelungirea cu 1-3 ani a duratei de acordare a unei gradaţii sau de promovare în grad;

g)desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(3)Constatarea abaterilor disciplinare se face de şeful ierarhic sau de personalul cu atribuţii de control al activităţii pe care o desfăşoară personalul silvic, pe linie de serviciu; prezentarea fiecărui caz constatat va conţine toate datele necesare în vederea luării unei decizii obiective. Stabilirea sancţiunii se va face numai în urma anchetării şi analizării împrejurărilor în care s-a comis abaterea disciplinară şi a audierii persoanei în cauză.

(4)Sancţiunile prevăzute la alin. (2) nu exclud aplicarea celorlalte forme de răspundere prevăzute de lege şi nu înlătură obligaţia recuperării despăgubirilor pentru pagube produse fondului forestier sau economiei vânatului.

(5)Persoana sancţionată cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pierde calitatea de membru al Corpului silvic şi dreptul de a-şi exercita profesiunea de silvicultor în cadrul structurilor prevăzute la art. 2, cu aplicarea prevederilor art. 115 din Codul penal.

(5)Persoana sancţionată cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pierde calitatea de membru al Corpului silvic şi dreptul de a-şi exercita profesiunea de silvicultor în cadrul structurilor prevăzute la art. 2.
(la data 01-Feb-2014 Art. 48, alin. (5) din capitolul VI modificat de Art. 85, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 49

(1)Analizarea cazului şi aplicarea sancţiunii, în cazul abaterilor pentru care organele constatatoare pro-pun sancţiunile prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. a), b) şi c), se fac de conducătorul unităţii silvice la care este angajată persoana sancţionată. Împotriva sancţiunii respective persoana în cauză poate face contestaţie la forul ierarhic superior, în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii. După analizarea contestaţiei soluţia adoptată se transmite persoanei în cauză sub formă de hotărâre definitivă; totodată soluţia se aduce la cunoştinţă şi unităţii silvice la care este angajată persoana sancţionată.

(2)În cazul abaterilor disciplinare pentru care se propun sancţiunile menţionate la art. 48 alin. (2) lit. d), e), f) şi g), consiliul de disciplină analizează fapta/faptele săvârşită/săvârşite, în vederea adoptării hotărârii de aplicare a uneia dintre sancţiunile respective.

Art. 50

(1)În cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, al Regiei Naţionale a Pădurilor şi al direcţiilor silvice se constituie şi funcţionează câte un consiliu de disciplină.

(2)Consiliile de disciplină îşi desfăşoară activitatea conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)În baza hotărârilor adoptate de consiliile de disciplină se transmit administraţiei silvice propunerile privind sancţiunile disciplinare ce trebuie aplicate personalului silvic găsit vinovat de abaterile săvârşite.

(4)În cazul săvârşirii unor infracţiuni, consiliul de disciplină încunoştinţează conducerea instituţiei/unităţii silvice din care face parte personalul silvic care a săvârşit infracţiunea, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

Art. 51

(1)Consiliul de disciplină al direcţiei de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi cel al Regiei Naţionale a Pădurilor sunt formate din câte 3 membri şi 2 membri supleanţi. Din aceste consilii vor face parte consilieri şi inspectori generali silvici, precum şi un consilier juridic, iar în atribuţiile lor intră analizarea atât a cazurilor de abateri disciplinare, cât şi a celor care privesc retragerea calităţii de membru al Corpului silvic.

(1)Consiliul de disciplină al direcţiei de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi cel al Regiei Naţionale a Pădurilor sunt formate fiecare din 5 membri şi 2 supleanţi. Din aceste consilii vor face parte consilieri şi inspectori generali silvici, un consilier juridic, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale reprezentative, iar în atribuţiile lor intră, pe lângă analizarea cazurilor de abateri disciplinare, şi cazurile care privesc retragerea calităţii de membru al Corpului silvic.
(la data 23-Jul-2001 Art. 51, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 26. din Legea 427/2001 )

(2)Consiliile de disciplină din cadrul direcţiilor silvice teritoriale sunt formate din câte 3 membri, respectiv 2 ingineri silvici de diverse grade profesionale şi consilierul juridic al direcţiei silvice în cauză. Aceste consilii de disciplină analizează cazurile prezentate de comitetele directoare ale direcţiilor silvice, cu excepţia celor care fac obiectul sancţiunii privind retragerea calităţii de membru al Corpului silvic.

(2)Consiliile de disciplină din cadrul direcţiilor silvice teritoriale sunt formate din câte 4 membri, respectiv 2 ingineri silvici de diverse grade profesionale, consilierul juridic al direcţiei silvice respective şi un reprezentant al sindicatului. Aceste consilii de disciplină analizează cazurile prezentate de comitetele directoare ale direcţiilor silvice, cu excepţia celor care fac obiectul sancţiunii privind retragerea calităţii de membru al Corpului silvic.
(la data 23-Jul-2001 Art. 51, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 26. din Legea 427/2001 )

(3)Membrii consiliilor de disciplină se numesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru o durată de 3 ani. Nominalizarea membrilor acestor consilii se va face în baza propunerilor conducerii direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv ale conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor.

Art. 52

(1)Faptele supuse analizei consiliilor de disciplină se vor dezbate şi se vor finaliza numai în baza unei cercetări prealabile din care trebuie să rezulte fără echivoc dacă cel anchetat este vinovat sau nu. Fiecare consiliu de disciplină este obligat să asigure celui anchetat posibilitatea de a lua cunoştinţă de acuzaţiile ce i se aduc, astfel încât acesta să îşi poată susţine în cunoştinţă de cauză punctul de vedere în şedinţa de dezbatere a cazului său.

(2)Hotărârile consiliilor de disciplină se iau cu majoritate de voturi. Împotriva acestor hotărâri se poate introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. Contestaţia se va adresa, în funcţie de locul de muncă al persoanei sancţionate, fie demnitarului care coordonează activitatea în domeniul gospodăririi pădurilor, fie conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor. Analizarea contestaţiei soluţionarea şi comunicarea hotărârii ce se va lua se vor face în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei. Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor de contencios administrativ este garantat.

(3)Partea nemulţumită de hotărârea consiliului de disciplină poate face plângere la instanţele de contencios administrativ, în condiţiile legii, în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă.

(4)Hotărârea rămasă definitivă după analizarea contestaţiei/judecarea plângerii se transmite conducerii instituţiei/unităţii silvice la care îşi desfăşoară activitatea cel care a săvârşit fapta incriminată, pentru a se aplica sancţiunea propusă. Pentru retragerea calităţii de membru al Corpului silvic se aplică prevederile art. 51.

Art. 53

Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 48 alin. (2) se va face de:

a)conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, a Regiei Naţionale a Pădurilor şi a inspectoratelor silvice teritoriale, care aplică personalului silvic aflat în subordinea directă sancţiunile prevăzute la lit. d) - g) inclusiv;

b)directorii direcţiilor silvice, care aplică personalului silvic din cadrul acestor direcţii, precum şi personalului silvic cu pregătire superioară din cadrul ocoalelor silvice din subordine sancţiunile prevăzute la lit. d) - g) inclusiv;

pentru personalul silvic cu pregătire medie şi de bază vor aplica sancţiunea prevăzută la lit. g);

c)şefii ocoalelor silvice, care vor aplica personalului silvic cu pregătire medie şi de bază din subordine sancţiunile prevăzute la lit. d) - f) inclusiv.

Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 48 alin. (2) se va face de către:

a)conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, a Regiei Naţionale a Pădurilor şi a inspectoratelor silvice teritoriale, care aplică personalului silvic aflat în subordine directă sancţiunile prevăzute la lit. a)-g) inclusiv;

b)directorii direcţiilor silvice care aplică personalului silvic din cadrul acestor direcţii, precum şi personalului silvic cu pregătire superioară din cadrul ocoalelor silvice din subordine sancţiunile prevăzute la lit. a)-g) inclusiv;

pentru personalul silvic cu pregătire medie şi de bază vor aplica sancţiunile prevăzute la lit. a)-g);

c)şefii ocoalelor silvice care aplică personalului silvic cu pregătire medie şi de bază din subordine sancţiunile prevăzute la lit. a)-c) inclusiv.
(la data 23-Jul-2001 Art. 53 din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 27. din Legea 427/2001 )

Art. 54

(1)Retragerea calităţii de membru al Corpului silvic se face numai în baza hotărârii prealabile a consiliului de disciplină prevăzut la art. 51 alin. (1). Consiliul de disciplină comunică autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură hotărârea rămasă definitivă, pentru a fi pusă în aplicare.

(2)Pe baza acestei hotărâri conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicul-tură sau a Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru salariaţii pe care îi are în subordine, propune retragerea dreptului de a mai fi angajaţi în unităţile silvice prevăzute la art. 2, potrivit prevederilor art. 48 alin. (5).

(3)Retragerea calităţii de membru al Corpului silvic se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

CAPITOLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 55

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică personalului silvic şi membrilor Corpului silvic, respectiv celor cu pregătire de specialitate de nivel superior, mediu şi de bază din întregul sistem de administrare şi gestionare a fondului forestier naţional, precum şi celui care face parte din direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 56

Ziua silvicultorului, zi aniversară a întregului personal silvic din ţară, se organizează anual, în a doua săptămână din luna iunie, la nivel central şi teritorial.

Art. 57

(1)Personalul angajat care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ocupă posturi de tehnicieni silvici, brigadieri silvici sau de pădurari, dar nu are pregătire profesională de specialitate stabilită pentru posturile respective, poate fi menţinut în postul pe care îl ocupă numai dacă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă face dovada că este înscris într-o formă de învăţământ sau de perfecţionare, legală, în vederea completării studiilor.

(2)Până la completarea studiilor personalul respectiv va fi menţinut la gradul profesional şi gradaţia pe care o are la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, bucurându-se de drepturi, dar având şi obligaţia de a înde-plini îndatoririle prevăzute la cap. IV.

(la data 23-Jul-2001 Art. 57 din capitolul VII abrogat de Art. 1, punctul 28. din Legea 427/2001 )

Art. 58

(1)Personalului silvic i se aplică dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel.

(la data 18-Jun-2014 Art. 58, alin. (1) din capitolul VII a se vedea recurs in interesul legii Decizia 3/2014 )

(2)Pentru categoriile de personal silvic care are şi calitatea de funcţionar public corelarea gradelor profesionale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă cu categoriile, gradele, clasele şi treptele aferente carierei funcţionarilor publici, prevăzute în Legea nr. 188/1999, se face prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

-****-

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor,

pădurilor şi protecţiei mediului,

Anton Vlad,

secretar de stat

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Smaranda Dobrescu

p. Ministrul funcţiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul finanţelor,

Decebal Traian Remeş

Ministru de interne,

Constantin Dud Ionescu

ANEXĂ: ÎNCADRAREA pe grade profesionale a personalului silvic

____________

1) Se referă la vechimea în activitatea desfăşurată în unităţile silvice.

2) Acordarea gradelor profesionale de inginer inspector silvic, subinginer silvic principal şi tehnician silvic principal se face pe baza unui examen şi a unei lucrări de specialitate, potrivit art. 11 şi 12 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

3) Acordarea gradului şi încadrarea ca pădurar debutant sau brigadier silvic debutant se fac prin concurs, în limita posturilor vacante, cu respectarea condiţiilor de studii şi de vechime.

Nr. crt.

Gradul

Vechimea minimă necesară1)
- ani -

 

A. Personalul silvic cu pregătire suprioară

 

1.

Inginer silvic debutant

-

2.

Inginer silvic

1

3.

Inginer-şef silvic

5

4.

Inginer inspector silvic

132)

5.

Inginer inspector general silvic

19

6.

Inginer consilier silvic

25

7.

Subinginer silvic debutant

-

8.

Subinginer silvic

1

9.

Subinginer silvic principal

72)

 

B. Personalul silvic cu pregătire medie

 

10.

Tehnician silvic debutant

-3)

11.

Tehnician silvic

1

12.

Tehnician silvic principal

92)

 

C. Personalul silvic cu pregătire de bază

 

13.

Brigadier silvic debutant

-3)

14.

Brigadier silvic

1

15.

Pădurar debutant

-3)

16.

Pădurar

1

______________________

1) Se referă la vechimea în activitatea desfăşurată în unităţile silvice.

2) Acordarea gradelor profesionale de inginer inspector silvic, de subinginer silvic principal şi de tehnician silvic principal se face pe baza unui examen şi a unei lucrări de specialitate, potrivit art. 10 şi 11 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

3) Acordarea gradului şi încadrarea ca pădurar debutant sau brigadier silvic debutant se fac prin concurs, în limita posturilor vacante, cu respectarea condiţiilor de studii şi vechime.
(la data 23-Jul-2001 anexa 1 modificat de Art. 1, punctul 29. din Legea 427/2001 )

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 238 din data de 30 mai 2000


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.